ENSHEIM Homepage


4.5 Mundartgedichte und -geschichten auf Ensemma Pladd


4. Känn Zidd (Keine Zeit; 1991)

Von Paul Glass

Minn Junga solld ma äbbes hewwe.
Ich dunnem also Orda gäwwe.
Wass honnich donn fa Ondworrd kritt?
"Oh, Babbe, ich honn grad känn Zitt!"

Ma honn grad sesomme midda gäss,
doo isch onn minna Bux e Nood geress.
Also froo ich minn's, ob ääs nidd
die Bux kinnd fligge? "Nää", seed's, "honn känn Zitt!"

In da Schuul dudde Lehra schille
wäll die Schuulakenn nidd lehre wille.
'S geddem jetze ächd se widd:
"Ma gähngde joo lehre, awwa ma honn känn Zitt!"

Beijm Nochbar willich äbbes lehne,
doch däär schbield medd sinne Klääne.
Wassich wolld, dass krinnich nidd:
"Duddma lääd, honn grad känn Zitt!"

Ma konn wirklich duun unn mache,
konn klääne olla grooße Feschdja mache.
Doch monniche Gäschd, die kumme nidd.
"Ich konnnix mache, ich honn känn Zitt!"

'S ischo wirklich schunn vamässe
unn ma derf's aa nidd vagässe,
awwa deck härrd ma's schunn wie widd:
"Morje, seesche? - Nää, känn Zitt!"

"Ich honn känn Zitt!" Dass härrd ma deck,
's nimmd ehnda zuu unn gedd nidd wägg.
Debeij schaffe ma so winnich wie noch nie
unn dunn uns sälwa noch belie:
Ma muß doohien unn aa dass noch mache,
de Freijzittschdräss michd medd ääm de Narre.
Die Freijzitt isch dodaal vaploond,
wäär hädd dass voor dreijßich Johr geoohnd?
'S Lääwe roosd nurre soo voorbeij,
ma kritt die Zitt nidd uff die Reij,
doch äänes Daa's felld ma ins Loch,
donn hadd ma Zitt grad noch unn noch!

Drum dunn e Schurme longsomm mache
unn nämme och Zitt fa die scheene Sache.
Lonn och nidd vaploone olla hetze,
lonn och nidd zu allem grad vaschwätze.
Fooze nidd in da Geechend rumm wie widd:
Donn honna aa imma e Huffe Zitt!


Literaturtip: Paul Glass: Ensemma Platt. Der Wortschatz der Ensheimer Mundart. 2 Bände. Ensheim 1975 und 1976 (= Ensheimer Wörterbuch, Bd. 1 und 2)
Zurück zum Anfang des Dokuments

Zurück zur Mundart-Auswahlseite

Zurück zur Gedicht-Auswahlseite

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Zum Kapitel: Aussprache und Grammatik der Ensheimer MundarteMail an den Webmaster

© Paul Glass 1997 - 2001 ff