ENSHEIM Homepage


4.6 Mundartgeschichten auf Ensemma Pladd


De Wonnadaa 

Vìer Schmeere hadd mă die Mòmme gemach: e Gròòwurschdschmeer, e Läwwăwurschdschmeer ùnn zwei Schmeerwurschdschmeere, hm, die hònnich als Kennd selìebschd gäss. Die haddse mă dònn in em Babbe sinn Lobbsagg - dass waa so e kläänes Rùggsäggelche eninngemach ùnn hadd noch zwei Ebbelchă dezùùgeleed, die se zwaa frisch vùnn dă Hurrd gehòll gehaad hadd, awwă die schùnn gòns schrùmmbelich ware. Segùllăleddschd hadd se mă noch äbbes se dringge meddgänn, e Schdobbebläch voll medd Päffămìnswassă. Dass waa inngediggdă Päffăminssafd medd frischem Gròònewassă. Schbrudel, Cola ùnn so Dinges hadds sällmòòls bäi uns dehämm nìdd gänn. So ussschdaffìerd sìnnich ab in die Schùùl.

Die waa sällmòòls in Dingmădd, wo ich medd ònnărre Ensemmă Buwwe ùff dă Hooch Schùùl waa. Wie jeele Daa hòmmă uns ònn dă Haldeschdell gedroff ùnn sìnn dònn medd Friese Bus nòh Dingmădd gefah.

In dă Schùùl waa schùnn e Mordsdriewes, wäll häid waa Wònnădaa.S waa e scheenă Daa ùnn die Sùnn hadd geschinnd. Die gònnse Klasse hònn sich medd ìehrem Lehră ùffem Schùùlhof ùffgeschdelld ùnn sìnn dònn abmaschìerd. Mìer sìnn medd unsămm Lehră s waa de »Schlòmmbă« gewään ùff de Schdiwwel gelaaf. Unsă Lehră hadd nìdd so dabbă laafe kìnne, wällă òmm Schdägge gòng ìsch. Dässwää hòmmă schùnn e gùllă Schdurme gebrichd, bis mă owwe ùffem Schdiwwel ware. Ich wääß noch gùdd, zùmm Änn hìen ìschs gòns òònschdännich de Bärch enùffgòng, ouwăwou, dòò hòmmă all gejabbsd!

 

Wie mă dònn owwe ware, ware mă erschd òmm Schdiwwel ùnn wäre grusslich grusslich gäär enùffgegrawweld, awwă de Schlòmmbă hadds vabodd. Dòò waa in dă Näh noch so e klooără Schdään, de Däiwelsdìsch, dòò häddmă aa scheen enùffgrawwele kìnne, awwă so sìmmă nùrre drumm rummgelaaf.

Der Große Stiefel mit dem Teufelstisch bei St. Ingbert (um 1930)

Owwe waa so e Hìdd medd e baa Bängk ùnn Dìsche druss, dòò hòmmă dònn ändlich Paus gemach. Dass waa aa neelich, wäll de Wää dòònùff ìsch gònns scheen bäigòng ùnn mìer hònn jeddse all Kohldòmmb gehaad. Ouwăwou, wass hònn die Schmeere gùdd geschmaggd! Die änne ollă ònnărre hònn aa die Schmeere getuschd, wänn äbbes drùff waa, wasse nìdd so gäär gemechd hònn, awwă ich hònn minne all sälwă gewòmmschd.

Denòh hòmmă noch e Schdurme im Wald schbìele dìrfe ùnn dònn sìmmă willă serìgg ònn die Schùùl. S waa jeddse um die Mìddaaszidd ùnn die Sùnn hadd Plòòdărre geschinnd, de ään ollă ònnă hadd sich noch e Sùnnebrònnd gehòll.

Òmm näggschde Daa hòmmă dònn jeelă mìsse e Uffsadds schriewe meddem Tiddel »Unsă Ussflùùch ùff de Schdiwwel«. Unn jeelă hadd geschrieb, s waa aarich scheen gewään!

Audiofassung* (mp3 / 3,88 MB)

* Sie können die Audiofassung mit einem einfachen MP3-Player ( z.B. dem kostenlosen 1by1-Player) direkt auf dem PC anhören oder die Datei auf den PC oder Ihren mobilen MP3-Player speichern und dann offline anhören. Aarich Plässíer!


Literaturtipp:  

Paul Glass: Ensemma Platt. Der Wortschatz der Ensheimer Mundart. 2 Bände. Ensheim 1975 und 1976 (= Ensheimer Wörterbuch, Bd. 1 und 2)

Paul Glass: 'S dudd Hei|gawwele rääne!" Redensarten, Sprüche und Spezialausdrücke in der Mundart von Ensheim.Saar. Fichtenberg 1999 [Kostenlose Online-Version]


Anfang | Mundart-Auswahlseite | Inhaltsverzeichnis Nächstes Kapitel


Update: 11.12.2015            © Paul Glass 1997 - 2015 ff